Home / Tag Archives: điều gì phải thì cố làm cho kì được dù là điều phải nhỏ

Tag Archives: điều gì phải thì cố làm cho kì được dù là điều phải nhỏ

Điều gì phải thì cố làm cho kì được, dù là điều phải nhỏ. Điều gì trái thì hết sức tránh, dù là điều trái nhỏ. Viết bài văn trình bày suy nghĩ về lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

điều gì phải thì cố làm cho kì được dù là điều phải nhỏ

    (Văn mẫu lớp 9) – Em hãy Viết bài văn trình bày suy nghĩ của mình về lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Điều gì phải thì cố làm cho kì được, dù là điều phải nhỏ. Điều gì trái thì hết sức tránh, dù là điều trái …

Read More »